consultanta economica si fiscala Sâmbătă, 2018-Martie-24, 1:56 PM
Bine aţi venit Vizitator | RSS
Meniu site

Sondajul nostru
Evaluează site-ul meu
Total răspunsuri: 27

Statistici

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0

Acasă » 2015 » August » 20 » noutati fiscale;amnistia fiscala:cum poti beneficia de scutirea datoriilor la ANAF
1:53 PM
noutati fiscale;amnistia fiscala:cum poti beneficia de scutirea datoriilor la ANAF

1. Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale (Monitorul Oficial nr. 540/ 20 iulie 2015).

 

-  se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reconsiderării/reîncadrării unei activităţi ca activitate dependentă,  pentru perioadele fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi; totodată, organul fiscal nu va emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reconsiderare pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015;

-se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizația primită pe perioada delegării și detașării de către angajaţii care şi-au desfăşurat activitatea pe teritoriul altei ţări,  aferente perioadelor fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi; totodată, organul fiscal nu va emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de recalificare pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015;

- se anulează diferențele de taxă pe valoarea adăugată aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului ca urmare a depășirii plafonului și neînregistrării ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015 și neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi; totodată, organul fiscal nu va emite o decizie de impunere în legătură cu astfel de debite pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015;

            - se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară, aferentă perioadelor fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 și 30 iunie 2015 şi neachitată până la data intrării în vigoare a prezentei legi; totodată, organul fiscal nu emite o decizie de impunere în legătură cu astfel de debite pentru perioada 1 ianuarie 2012 şi 30 iunie 2015;

-  anularea obligaţiilor fiscale se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale care se comunică contribuabilului;

        - procedura de aplicare a legii se va aproba prin ordin al preşedintelui ANAF.

 

2. Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 – eliminare ştampilă

- se abrogă obligația persoanelor (fizice sau juridice) de a folosi ștampila, în momentul în care acestea depun cereri, declarații sau alte documente la instituţii sau autorităţi publice; totodată, ordonanța dispune faptul că şi în relaţia dintre persoanele fizice şi/sau persoanele juridice nu există obligaţia aplicării ştampilei pe documente sau orice alte înscrisuri;

                - se reglementeaza  scutirea contribuabilior de la plata taxelor extrajudiciare de timbru pentru eliberarea de certificate, adeverinţe sau alte documente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF);

- se modifică prevederile Codului de procedură fiscală, respectiv se introduce instrumentul de poliță de asigurare ca element de suspendare a executării silite;

- în cazul în care debitorul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorități sau instituții publice, executarea silită se continuă prin poprirea acestor sume ori de câte ori, ulterior comunicării somației, se depune la organul fiscal un document eliberat de autoritatea sau instituția publică respectivă prin care se certifică că sumele sunt certe, lichide şi exigibile.

- se introduce obligaţia pentru bănci de a plăti sumele indisponibilizate prin poprire în termen de 3 zile de la indisponibilizare;

- se definesc obligaţiile fiscale restante: obligaţii fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată; diferenţele de obligaţii fiscale principale și accesorii stabilite prin decizie de impunere chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată;

-     nu sunt considerate obligaţii fiscale restante:

-     obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii

-     obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

-     obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condițiile legii.

- nu se consideră că un contribuabil înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal, este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit. În certificatul de atestare fiscală se face menţiune în acest sens.

3. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

-          noul Cod de procedură fiscală adoptat de Parlamentul României va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2016;

 

4. O.M.F.P. nr. 837/2015 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015

Pentru veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor nu se datorează contribuţia la sănătate de următoarele categorii de persoane:

                  a) persoanele fizice, indiferent de cetăţenie şi de domiciliul stabil sau reşedinţă, care deţin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul unui alt stat membru UE sau în alte state cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, asigurare care este valabilă şi care produce efecte pe teritoriu României; persoanele în cauză au obligaţia de a prezenta organului fiscal documente justificative;

      b) persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul sau reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială şi care nu beneficiază de prelungirea dreptului de şedere temporară în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

 

5. H.G. 582/2015 – modificări diurnă străinătate

-          se aduc câteva modificări cu privire la modalitatea de acordare a diurnei pentru funcţionarii publici pentru călătoriile în străinătate în interes de serviciu;

-  se modifică, pentru unele state, cuantumul diurnei;

 

6. Legea 225/2015 – scutire contribuţie sănătate

            - se scutesc la plata contribuției de sănătate mai multe categorii de persoane;

-  obiectul scutirii la plată este contribuția la asigurările sociale de sănătate pentru perioada 01 ianuarie 2012 – 31 ianuarie 2015, dată la care a intrat în vigoare O.U.G. nr. 4/2015, unde aceleași situații sunt scutite de plata contribuției la sănătate printr-o modificare adusă Codului fiscal, ce dispune pentru viitor;

             - lista persoanelor fizice ce ar putea să se regăsească în această scutire a contribuției la sănătate va fi transmisă de către Casa de Sănătate către ANAF.

             - dacă există situații în care persoanele fizice nu beneficiază de anularea din oficiu a plății contribuției, acestea vor solicita de la Casa de Sănătate, un document din care să rezulte calitatea de asigurat fără plata contribuției; anularea contribuției de sănătate se efectuează prin depunerea la ANAF de către persoana fizică a unei cereri la care se anexează documentul eliberat de Casa de Sănătate.

             - dacă organul fiscal a emis deja decizie de impunere pentru plata contribuției de sănătate, iar aceasta a fost comunicată contribuabilului, organul fiscal are obligația să emită decizie de anulare a deciziei de impunere, chiar dacă primul act administrativ fiscal se află inclusiv în exercitarea căilor de atac;

- dacă se identifică situații în care persoanele fizice au fost obligate la plata contribuției de sănătate, conform prevederilor normative anterioare, atunci organul fiscal nu mai are dreptul să emită decizia de impunere.

             - dacă au existat persoane din categoria celor ce beneficiază de scutirea la plată a contribuției conform prezentei legi, iar acestea au făcut plata contribuției la asigurările de sănătate, au dreptul la restituirea sumelor achitate.Procedura efectivă de restituire se realizează în baza art. 117 din Codul de procedură fiscală.

           - legea a intrat în vigoare la data de 31 iulie 2015.

 

 

7. O.P.A.N.A.F. nr. 1964/2015 – criterii înregistrare tva

-  sunt aduse câteva modificări procedurii de înregistrare în scopuri de TVA pentru societăţile comerciale.

8. O.M.F.P. nr. 835/2015 – scutire impozit pentru programatori

-  în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Codul fiscal, salariații ce au ca atribuții crearea de programe pentru calculatoare beneficiază de scutire de impozit pentru venitul din salarii.

       - ordinul stabilește condițiile în care se poate exercita această scutire, respectiv:

-     tipul postului și încadrarea persoanei;

-     documentația minimă a dosarului justificativ;

-     condițiile pe care trebuie să le îndeplinească angajatorul, respectiv activitățile considerate ca fiind de creare de programe.

     -  scutirea de impozit pe venitul din salarii se realizează la angajatorii ce au ca obiect de activitate crearea de programe pentru calculator, ce au realizat în anul precedent un venit din comercializarea softurilor de cel puţin 10.000 dolari, pentru fiecare angajat ce va beneficia de scutire de impozit pe venitul din salarii.

-  calculul plafonului se efectuează la cursul valutar mediu al fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul

-  codurile CAEN aferente activităților de creare de programe pentru calculator sunt  5821, 5829, 6201, 6202, 6209.

           -   posturile pentru care se va acorda scutirea de impozit, respectand si celelalte conditii ale actului normativ sunt: Administrator baze de date, Analist, Inginer de sistem în informatică, Inginer de sistem software, Manager de proiect informatic, Programator, Proiectant de sisteme informatice, Programator de sistem informatic

           -   dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului și acesta cuprinde următoarele documente:

-     actul constitutiv, în cazul societăţilor comerciale;

-     organigrama angajatorului;

-     fişa postului;

-     copia legalizată a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învăţământul universitar de lungă durată, însoţită de copia legalizată a foii matricole sau, după caz, a suplimentului la diplomă, respectiv copia legalizată a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, însoţită de copia legalizată a suplimentului la diplomă, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare a diplomei;

-     copia legalizată a contractului individual de muncă;

-     statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii;

-     comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care să ateste procesul de creaţie de programe pentru calculator;

-     balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creaţie de programe pentru calculator.

         -  persoana ce beneficiază de scutire trebuie să fie încadrată într-un compartiment specializat de informatică, evidențiat distinct în organigrama angajatorului, cum ar fi centru de calcul, direcție, departament, serviciu, birou etc și se poate beneficia de această scutire indiferent de momentul angajării şi fără a fi condiţionată de contribuţia acesteia la realizarea plafonului minim de venit.

         -  față de prevederile anterioare nu mai sunt enumerate specializările universitare.

 

9. O.P.A.N.A.F. nr. 1965 – modificare formular 098

-  se modifică Formularul 098 – „Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal ”.

 

10. O.P.A.N.A.F. nr. 1966 - modificare formular 088

-  se modifică Formularul 088 – „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”.

 

Alte prevederi

 

Hotărârea Guvernului nr. 576/2015 – zi liberă pt. ingrijirea sănătăţii copiilor

                  - potrivit prevederilor Legii nr. 91/2014, angajatorii au obligaţia de a acorda o zi lucrătoare liberă pe an pentru familiile cu 1 sau 2 copii, respectiv 2 zile libere pentru familiile cu 3 sau mai mulţi copii, pentru îngrijirea sănătăţii copiilor (între 0 şi 18 ani);

                  - Hotărârea Guvernului nr. 576/2015 detaliază procedura de acordare a acestor zile libere instituind formulare standard pentru cererea de acordare a zilelor libere şi pentru adeverinţa eliberată de medicul de familie care să ateste efectuarea controlului medical;

          - legea nu prevede obligaţia angajatorului de a plăti zilele libere respective;

 

 

 

Vizualizări: 301 | Adăugat de: sabau | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar
BannerFans.com
Autentificare

Căutare

Calendar
«  August 2015  »
LnMrMrcJoiVnSaDm
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Arhiva materialelor

Prietenii site-ului
  • Blog-ul oficial
  • Comunitatea uCoz România
  • FAQ
  • Manual

  • BannerFans.com
    Copyright MyCorp © 2018Creaţi un website gratuit prin uCoz

    BannerFans.com